Reglement

Målsetting

Møre og Romsdal fylkeskommune skal utføre arkivarbeidet i samsvar med lover og reglar som gjeld for området.

Planen skal resultere i effektiv dokumenthandsaming som tilfredsstillar krav til både interne og eksterne brukarar.

Off.lova seier at forvaltninga sine saksdokument er offentleg så langt det ikkje er gjort unntak i lov eller i medhald av lov. Arkivplanen skal sørge for at Møre og Romsdal fylkeskommune praktiserer rutiner som samsvarar med krava i denne lova.

Arkivplanen gir påbod om rutinar som gjer dagens materiale oversiktleg og lett tilgjengeleg for ettertida.

Møre og Romsdal fylkeskommune jobber utifra følgende lover:

Laster...